TEHNIČKA ŠKOLA
Godina: 2009
Lokacija:čest. zem. 2960/1 k.o. ŠIBENIK
Projekt: Građevinski projekt konstrukcije
Građevina: rekonstrukcija, dogradnja i nadogradnja TEHNIČKE I INDUSTRIJSKO OBRTNIČKE ŠKOLE, ŠIBENIK
Faza projekta: Glavni projekt
Glavni projektant: Damir Lasinović, d.i.a. ARX d.o.o., Šibenik

Građevina: rekonstrukcija, dogradnja i nadogradnja TEHNIČKE I INDUSTRIJSKO OBRTNIČKE ŠKOLE, ŠIBENIK
Temeljem lokacijske dozvole i arhitektonskog rješenja Glavnog projektanta Damira Lasinovića, d.i.a. (Arx d.o.o., Šibenik) dimenzionirana je nosiva konstrukcija Tehničke škole u Šibeniku. Tehničko i Industrijsko – obrtnička škola Šibenik, investitora: Tehnička škola Šibenik, smještena je na č.z. 2960/1 K.O. Šibenik u Šibeniku. Tlocrtno, objekt zauzima površinu od cca 3.840,00 [m2].
Proračun je napravljen korištenjem metodom konačnih elemenata. Proračunski model konstrukcije je prostorni, a generiran je od plošnih i štapnih elemenata. Analiza i dimenzioniranje konstrukcije provedena je korištenjem programskog paketa Tower 6 3D koji služi za statičku i dinamičku analizu ravninskih i prostornih konstrukcija.
Objekt se sastoji iz više dijelova.

Dilatacija A
Dilatacija A se odnosi na postojeću zgradu kod koje je zamišljena dogradnja i rekonstrukcija. Postojeća građevina je tlocrtne površine 68,29 x 11,10 osno te visine 15,74m. Postojeći objekt se sastoji od tri dijela koja su međusobno dilatirana po visini. Rekonstrukcijom i nadogradnjom postojeće zgrade se predviđa izbacivanje prednjeg, južnog dijela zgrade za cca 2,0m i nadogradnja jedne etaže tako da su novi gabariti zgrade 68,29 x 13,24 i visina krova na ravnom dijelu 19,95m. Krov je mjestimice ravna, a mjestimice radijalna ploča.

Dilatacija B
Dilatacija B je novi objekt katnosti P+3, naslanja se na postojeću školsku zgradu (dilatacija A – istočni dio). Tlocrtne dimenzije su 29,34 x 36,18m osno. Visina objekta nije pravilna, maksimalno iznosi do kote +15,13 od kote prizemlja. Krov je ravan i neprohodan.

Dilatacija C
Dilatacija C je novi objekt katnosti P+3, koji zajedno s dilatacijom E i B čini jednu konstrukciju koja je dilatirana od dilatacije D po visini. Krov je mjestimice ravna, a mjestimice radijalna ploča. Objekt je tlocrtno pravilan, dimenzije su 45,25 x 16,53m osno. Visina konstrukcije u ravninama vertikalnih vanjskih stijena iznosi cca 16.67 [m] iznad kote tla.

Dilatacija D
Dilatacija D je novi objekt katnosti P+1, koji je dilatiran i od postojeće zgrade (dilatacija A) i od novih objekata (dilatacija C) zbog razlike u visinama. Objekt je tlocrtno zamišljen u obliku elipse, dimenzije glavnih osi su cca 32,28 x 11,43 m. Krov je ravan i neprohodan, visine 7,55m.

Dilatacija E
Dilatacija E se sastoji od suterena 1 i suterena 2 koji su dvije etaže poluotvorene garaže, te od prilazne rampe. Objekt E je tlocrtno pravilan. Tlocrtna površina garaže je 28,80 x 16,40m osno dok je površina rampe 7,20 x 25,38m. Visina konstrukcije je cca 6,60m iznad kote tla. Krov je ravan i predviđen kao košarkaško igralište.